Kyrkogårdens växtmaterial

Växtplats och användning

EN ÖVERSIKT GES AV VANLIGA TRÄD, HÄCKAR OCH BUSKAR på begravningsplatser i olika delar av landet. Växternas betydelse och funktion för kyrkogårdsmiljön beskrivs utifrån flera perspektiv såsom upplevelsemässigt, biologiskt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt.
Tillvägagångssätt vid förnyelse och komplettering av trädkransar, alléer eller andra bärande vegetationsstrukturer gås igenom. Vilka krav som bör ställas på växtmaterialets kvalité, hur man åstadkommer bra växtförutsättningar och hur kulturhistorisk hänsyn kan vägas in är några av aspekterna som berörs.
Vanliga problemscenarion och frågeställningar tas upp. De kan t ex handla om vilka funktioner och värden som behöver säkerställas, hur en bra balans skapas mellan effektiv skötsel och en plats rik på upplevelser, när det är klokt att satsa på vitaliserande eller föryngrande åtgärder och när det är dags att byta ut växterna. Under dagen resoneras kring dessa frågor och tillhörande utmaningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till kyrkogårdschefer, arbetsledare, planerare och övrig kyrkogårdspersonal.

Kursinnehåll
Växtlighetens betydelse för begravningsplatsen
Renovering eller förnyelse
Verksamhetens behov och skötselkrav
Etablering och skötsel
Anläggningsaspekter och växtbäddar
Kyrkogårdens gröna kulturarv
Invasiva arter
Biologisk mångfald
Biotopskydd, kulturmiljölangen och andra regelverk

Tid och plats:
7 mars – Göteborg
24 maj – Umeå

Pris:
3800:- för medlemsförvaltning
4300:- för övriga
exkl.moms

Till anmälan

Anmälan