Forskningsstiftelsen

Som ett led i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds uppgift, att verka för forskning och utveckling inom kyrkogårds- och krematorieområdet, tog förbundets Tekniska delegation 1987 initiativ till att bilda en Forskningsstiftelse. Kapital skapades  genom att landets krematoriehuvudmän medverkade med fem kronor per kremation och år under en begränsad period.
Stiftelsens ändamål är att främja forskningen om krematorieteknik för att förbättra krematoriets inre- och yttre miljö. Såsom arbetsmiljö, rökgasrening, askbehandling och övergripande omgivningshygien.

Medel från Stiftelsen kan sökas av krematoriehuvudmän.
Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet och en ekonomisk kalkyl.
Ansökan skickas till:

SKKF kansli
Box 190 71
104 32 Stockholm
eller mail till kansli@skkf.se