Krematorieverksamheten, Utredningar

Krematoriefrågor

Vägledning farligt avfall

Som ett stöd för krematorieverksamheten i hanteringen av farligt avfall har SKKF tagit fram en vägledning som beskriver var i processen farligt avfall uppstår under en kremation. Vägledningen finner ni här.

Kremationsstatistik

Varje år samlar SKKF in statistik över antalet kremerade i vårt land. Samt i norden.
Vi för också statistik över gravsatta askor och antalet dagar mellan dödsfall och kremering/jordbegravning.
Den senaste kremationstatistiken presenteras här på hemsidan i slutet av mars varje år
samt i tidningen Kyrkogården nr 2 som utkommer i slutet av april.

Statistik från 2008-2023

 

Riktlinjer för krematorieverksamheten

Sex organisationer inom branschen har enats om dessa riktlinjer som ska tillämpas på landets krematorier. All personal inom krematorieverksamheten ska arbeta med värdighet och respekt för den avlidna och anhöriga samt utifrån etiska värderingar.

Riktlinjer för krematorieverksamheten

 

En studie av krematorieverksamheten i Stockholms län

Som en följd av det ansträngda läget under pandemivåren 2020 tog SKKF på uppdrag av de fyra krematoriehuvudmännen i Stockholms län initiativet till en detaljerad studie av krematorieverksamheten i Stockholms län. I utredningen beskrivs en kapacitetsbrist i länets norra delar och förslag på lösning. Läs hela utredningen här.

Krematorieutredningen 2017

2017 beslutade SKKF:s styrelse att en ta ny version av den kremationsutredning från 2010 skulle tas fram.
Förutom en uppdatering innehåller den här utredningen ett viktigt avsnitt om styrning av begravningsverksamheten samt att länsvisa prognoser av antalet kremationer har tillkommit.
Den grupp som tagit fram Den framtida krematorieverksamheten har letts av SKKF:s VD Jan Olov Andersson och därutöver bestått av kanslichef Katarina Ahlman, kyrkogårdskonsulent
Mattias Elofsson, organisationschef Ronny Holm, Torbjörn Samuelsson, konsult vid Energiprojekt E&S AB och knuten till SKKF som expert i krematoriefrågor samt som huvudsekreterare Johan Hermelin, konsult vid Strategihuset AB.
Utredningen är antagen av SKKF:s styrelse i juni 2017.

Krematorieutredningen 2017

 

Arbetsmiljöutredning: Mätning av inomhusmiljön på krematorier

Av de mätningar som gjorts under 2020 på fem krematorier, med olika förutsättningar, framkom att samtliga av de uppmätta värdena  ligger mycket långt under nivågränsvärdena. Endast runt arbetet med askberedaren förekom något förhöjda värden av partiklar.
Här kan du läsa hela rapporten som finansierats vid Forskningsstiftelsen för krematorieteknik.

Mätning av rökgaser i krematorier, 2020
Kompletterande mätning 2021: Tömning av tunnor med farligt avfall

Fossilfri drift av krematorieugnar 2023?

Ett av målen som SKKF uttalade i krematorieutredning 2017 var en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Som ett steg på vägen för detta mål tillsattes en utredning avseende stödbränsle för krematorieugnarna. Von Stedingk Kommunikation fick i uppdrag att utföra utredning som du kan läsa här: resultatrapport om förutsättningarna för fossilfri drift av krematorierna 2023

Metallåtervinning

I juli 2016 infördes i begravningslagen att metallrester som blir kvar vid kremering ska återvinnas och att överskottet ska gå till Allmänna arvsfonden.
Svenska kyrkan har sedan hösten 2016 ett ramavtal med Fønix Miljö AB, men det är fritt för krematoriehuvudmännen att själv välja leverantör.

I dagsläget finns två leverantörer på marknaden, förutom Fønix använder t.ex. Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Göteborgs begravningssamfällighet och Malmö pastorat OrthoMetals.

Fønix Miljö AB  
Kontakt: Åge H. Matre
post@fonixmiljo.com
Tel. +47- (0) 91 787 276
Avropsavtal för Ramavtal KYR002255
Fønix ramavtal

OrthoMetals
Kontakt: Sven van Dijkman
sven@orthometals.se
+46 (0)70 34 74 002

Sedan starten har 596 941 996:- betalats in till Allmänna arvsfonden
2023: 105 236 794:-
2022: 95 470 463:-
2021: 93 801 928:- 
2020: 96 216 183:-
2019: 113 597 304:-
2018: 76 444 831:-
2017: 16 174 493:-

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. På frågan om riskerna med joniserande strålning för krematoriepersonal svarar Arbetsmiljöverket: ”Risken för att utsättas för radioaktiv strålning för personal i samband med kremering av avlidna är försumbar enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket delar den uppfattningen.”
SKKF fortsätter att bevaka frågan.

Utredning om miljöpåverkan vid askspridning i minneslund

2009 genomförde Stockholms stad och Svenska kyrkans församlingsförbund en utredning om miljöpåverkan vid askspridning i minneslund. Läs hela utredningen här.

Ugnsmått och maxvikt

SKKF har samlat in uppgifter om maxstorlek och maxvikt på kistor som landets krematorium kan ta emot.
Lista över kistans max mått och maxvikt i landets krematorium.

Presentationer från SKKF:s utbildningsdag 13 september 2022 i samarbete med FSKP

Trender i begravningsverksamheten
SKKF-nytt
El-krematorier
Arbetsmiljö och arbetsmiljöutredningen
Filterkolets förvaring
Pandemiutredningen och Stockholmsutredningen