SBT

Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, SBT, är ett samrådsorgan för frågor kring normer för kistor och urnor och därmed sammanhängande frågeställningar. SBT har utarbetat en kravspecifikation för fabrikstillverkade kistor och urnor som har accepterats av branschen.

SBT för en förteckning över de olika modeller av kistor och urnor som uppfyller de i kravspecifikationen ställda kraven. SBT arbetar enligt en Arbetsordning.

Tillverkare eller representant för tillverkare kan begära yttrande över produkt eller material enligt av SBT fastställd kravspecifikation. SBT:s rekommendationer finns att tillgå vid SBT:s kansli och publiceras på organisationens hemsida.
Här kan du läsa om verksamheten, ansökningsförfarandet och avgifter.

Nästa Samrådsmöte
30 september, 2024. Ansökningar ska för att kunna behandlas inkomma senast en månad före sammanträdet.

Kravspecifikationer som är vägledande för SBT:s bedömningar
Kravspecifikation med ansökningsblankett för kistor
Kravspecifikation med ansökningsblankett för urnor

Kravspecifikation för egentillverkade kistor och urnor
Den som tillverkar en kista i egen regi bör kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten (kyrkogårdsförvaltningen) för ytterligare information om lokala förutsättningar vid krematoriet.

Efter godkännande ska urnorna och kistorna förses med SBT:s kontrollmärke.
Kontrollmärke urna
Kontrollmärke kista
Exempel på bra märkning av urna
Högupplöst kontrollmärke som JPG och PNG.

Förteckning över de modeller av kistor och urnor som uppfyllt SBT:s kravspecifikation:
Godkända urnor – uppdaterat januari 2024
Godkända kistor – uppdaterat januari 2024

Följande organisationer finns representerade i SBT:

  • FONUS, ekonomisk förening. De kooperativa begravningsentreprenörernas huvudorganisation.
  • FSKP – Föreningen Sveriges Krematoriepersonal. Föreningens ändamål är bl.a. att genom sammanslutning av anställda i landets krematorier verka för enhetlig utbildning och för vidgade kunskaper i olika krematorieproblem.
  • FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer. Föreningen är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, och är öppen för verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning.
  • SKAO – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.
  • SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund. SBF är en bransch- och medlemsorganisation för privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundet skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.
  • SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. SKKF främjar såsom politiskt och religiöst obunden organisation en god begravningsverksamhet.
  • Europa kistan AB – kist- och urntillverkare
  • Fredahl Rydéns AB – kist- och urntillverkare
  • Nilssons Trämanufaktur AB – kist- och urntillverkare
  • Metallkonst i Staffanstorp – urntillverkare


Kontakt

SKKF
Box 19071
104 32 Stockholm
Tel: 08 – 673 83 22
Mail till sekreterare Mattias Elofsson