Utbildning för kyrkogårdspersonal

Biologisk mångfald och det gröna kulturarvet

Bevara, utveckla och skapa naturvärden

Våra kyrkogårdar är en en grön miljö som är uppskattad och är dessutom ofta en fristad för den biologiska mångfalden av både djur och växter. Denna gröna miljö som finns på en kyrkogård bör utifrån dagens kunskap skötas så miljövänligt som möjligt. Kyrkogårdsförvaltningarnas miljöpåverkan från skötseln styrs av valda arbetsmetoder, maskinval och val av vegetationsytor. Genom att få inblick i vilka val det finns och vilka konsekvenser de ger kan man styra över skötseln till att bli mer miljövänlig och därmed gynna den biologiska mångfalden på kyrkogården. Vidare bör det `gröna kulturarvet´ på kyrkogårdarna beaktas och sparas för framtiden genom rätt skötsel. Gällande kulturarvet kommer också frågan upp om skydd för olika vegetationer och hur samarbete med Länsstyrelserna kan genomföras. Vidare diskuterar vi hur anpassning till mångfald och kulturarv också kan förankras hos besökare och gravrättsinnehavare.

Vi tar även upp tankar kring att välja rätt maskinpark för skötseln och vilken miljöpåverkan den utgör. Hur sker hanteringen av det ”gröna avfallet” från skötseln, ska det komposteras eller finns det alternativ, fördelar och nackdelar tas upp.

Mål:
Att ge djupare kunskap om hur man kan förändra kyrkogårdsarbetet till att bli mer miljövänligt och genom detta gynna biologisk mångfald och få mer naturliga vegetationsytor där så är möjligt på kyrkogårdarna. Att ge kunskap i skötsel av förekommande gamla växter som då kan bevaras för framtiden som ett grönt kulturarv.

Målgrupp:
Chefer, arbetsledare och kyrkogårdspersonal samt även för förtroendevalda.

Tid och plats:

14 april – Uppsala

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail