OBS: Förlängd remisstid – Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka

Innan julledigheten 2023 fick SKKF tillsammans med ett antal andra parter en remiss från Arbetsmiljöverket avseende ”Förslag om ändring i föreskrifterna om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverket beskriver vad förslaget till förändring innebär i nyheten på sin hemsida.

Förslaget om ändring går i korthet ut på att kravet på certifiering stryks i sin helhet och att tidigare kompetenskrav för pannoperatörer som fanns i AFS 2002:1 ska gälla i stället. Detta medför att arbetsgivaren ska se till att pannoperatören har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att övervaka pannor i klass A eller B.

Observera att förslaget är på remiss och ännu inte är beslutat ännu av myndigheten. SKKF ska svara på remissen senast 2 februari 2024 och välkomnar tankar och synpunkter från er medlemmar.
OBS: Remisstiden har förlängts på grund av ett formfel i den ursprungliga remissen. 

Remissen och dess konsekvensutredning kommer inom kort finnas via länken på Arbetsmiljöverkets hemsida.