Administration

Begravningsadministration.

Personal inom förvaltningens expeditioner ställs allt oftare inför frågor angående begravningsadministration. Kursen redovisar vad som gäller enligt lagstiftningen och hur vi kan hantera dessa frågor ur praktisk synvinkel. För att ge ökad insikt för personal som handlägger dessa frågor behandlar kursen exempel från verkligheten. Vi tar till exempel upp vem som kan ha rätt till graven, om gravrättsinnehavareregistret är fullständigt, samt om en anhörig får lov att gravsättas i sin gamla familjegrav. Vilka regler gäller för gravanläggningens utformning och vilka administrativa system finns till vår hjälp?

Mål
Att ge ökad insikt i vad vi ska tänka på och dokumentera vid kontakter med våra kunder samt vilken service vi är skyldiga att ge.

Målgrupp
Personal som i sitt dagliga arbete handlägger frågor som rör begravningsverksamheten.

Tid & plats
4 september – Sundsvall
17 oktober – Alvesta
21 november – Uddevalla

Pris:
3800:- / deltagare för medlemsförvaltning
4200:-/ deltagare för övriga
exkl.moms

Till anmälan

Anmälan