Kremationsfrekvensen 2020 – 82,8 %

ANTALET DÖDSFALL OCH KREMATIONER ÖKADE KRAFTIGT MEN KREMATIONSFREKVENSEN MINSKADE

Kremationsfrekvensen för hela riket blev 82.8 %.
Det är  en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2019.

Antalet dödsfall ökade
Precis som inom sjukvården var belastningen på många krematorier hög under pandemiåret 2020. Totalt avled 98 124 personer. Det är 9 523 fler avlidna än under 2019. Det högsta antalet döda under ett år på över 100 år. Jämfört med medelvärdet av antal avlidna under de senaste 5 åren är det en ökning på 7,9 %.
Antalet kremationer ökade
Under 2020 utfördes 81 226 kremationer. Jämfört med medelvärdet under perioden 2015-2019 är ökningen hela 9,4 procent.
Kremationsfrekvensen minskade
Trots det höga antalet kremationer minskade kremationsfrekvensen med 0,2 procentenheter jämfört med 2019.
Minskningen är marginell men kan möjligen förklaras med en överdödlighet i Corona bland utrikes födda med annan religionstillhörighet. Främst i början av pandemin.

Dagarna mellan dödsfall och kremering minskade
Dagarna mellan dödsfall och kremering eller jordbegravning har under många år ökat, på vissa håll har man haft svårt att hålla sig inom den lagstadgade tiden på 30 dagar.
Under 2020 minskade dock tiden mellan dödsfall och kremering med nästan en dag. En trolig orsak till detta är att direktkremationerna ökat till följd av coronarestriktionerna som gjort att anhöriga har haft svårt att hålla traditionella begravningar. Som en följd av detta har kyrkogårdsförvaltningar runt om i landet hundratals urnor som väntar på gravsättning.

Läs hela statistiken här