Allmänt, Arbetsmiljö, Corona

Corona – frågor, svar & länkar

Coronainformation: 113 13 • Sjukvårdsupplysning (ej corona): 1177 • LARM: 112

Begravningsverksamhet & Arbetsmiljö

Skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten
Efter önskemål från SKKF har SKAO tagit fram en vägledning för skyddsåtgärder som respektive arbetsgivare måste förhålla sig till avseende Coronaviruset. Inledande text med grundläggande information finner ni här och fördjupande dokument finns här.

Tiden till begravning
Begravningslagens huvudregel för gravsättning eller kremering av stoft är att det ska ske så snart som möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Det gäller även nu under coronapandemin. Se begravningslagen kap 5, § 10, tiden för kremering och gravsättning.
– Skatteverket tagit fram ett separat dokument om anstånd med anledning av coronaviruset (pdf-fil).
– Grundläggande information om anstånd finns här.

Q&A – frågor och svar
Kyrkokansliet, SKAO och SKKF har tillsammans arbetat fram en lista med viktiga frågor & svar som kretsar kring coronapandemin.
– Man berättar här specifikt om begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan i samband med omhändertagande av stoft som är smittat med coronavirus.

SKAO
SKAO informerar på Svenska kyrkans internwebb.

Information om kistlagda stoft
Begravningshuvudmannen måste ha kännedom om den avlidna är konstaterad eller misstänkt smittad av covid-19. För att underlätta hanteringen har Fonus och SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund, tagit fram en symbol i form av en blå droppe att fästa på kistkortet vid kistläggningen. Se symbolen till vänster.
Eftersom inte alla begravningsbyråer tillhör någon av organisationerna ovan rekommenderar vi att samtliga begravningshuvudmän stämmer av med respektive begravningsbyrå hur de tänker informera om misstänkta och konstaterat smittade stoft.

Prevent – Arbetsmiljö i samverkan
Checklista för Corona och covid-19. Checklistan finns här.

Tidningen Arbetsliv (Prevent)
Information om bland annat hur man ska ska förfara för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

Myndigheter & Regioner

Folkhälsomyndigheten
Samlingssida sida för frågor som rör covid-19.
Information om hantering av avlidna (2020-04-02).

Krisinformation.se
På webbplatsen Krisinformation.se har svenska myndigheter samlat verifierad information från landets olika myndigheter. Det gäller naturligtvis även coronapandemin.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• MSB informerar om data- och informationssäkerhet. Det är centralt när en grupp som har möjlighet arbetar på distans via internet. Att upprätthålla informationssäkerheten, dataintegriteten och tillgängligheten är ovärderligt i en samhällsviktig verksamhet som begravningshuvudmännens.
• MSB har även en samlingssida för allt som rör coronaviruset.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har information för främst arbetsgivare.

Regioner – Stockholm
• Region Stockholm har uppdaterat sin instruktion (obs! pdf-fil) kallad ”Instruktion för omhändertagande av personer, som har konstaterad eller misstänkt covid-19, som avlider på sjukhus, vårdinrättning, i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus” till version 4 (2020-04-28).
I denna nya version är grundprincipen att alla avlidna omhändertas på samma sätt oavsett dödsorsak och eventuell smitta. En avliden med
konstaterad covid-19 ska inte behandlas som smittförande, vilket betyder att bisättningssäck i normalfallet inte är nödvändigt av smittskäl. Under
innevarande period, med ett ökat antal avlidna av covid-19, gör sjukhusledningen bedömningen att bisättningssäck är att rekommendera av logistiska och sanitära skäl.
• Region Stockholm har skapat ett webb-baserat självtest för den som misstänker sig vara smittad med coronaviruset. NB: Ta detta test med en nypa salt, då det i sina delar bygger på subjektiva uppskattningar.
– Känner du dig osäker och vill prata med någon, ring 113 13.
– Vid svårare fall: ring 1177 eller larma SOS på nummer 112.

Socialt stöd
Jourhavande präst hos Svenska kyrkan kan nås på två sätt:
dels via en chatt här,
dels – vid akuta fall – via larmnumret 112.

Regeringen
Regeringen fattade den 11 mars 2020 beslut om att bland annat införa begränsningar i hur många som maximalt får samlas vid enskilda aktiviteter. Alla uppmanas att hålla sig uppdaterad kring, och följa den tillfälliga lagstiftningen som finns på alla relevanta områden. Observera att även aktuella reserekommendationer finns på regeringens webbplats (UD). Läs mer här.