Allmänt, Arbetsmiljö, Corona

Frågor och svar om corona – telefonnummer och länkar

Coronainformation: 113 13 • Sjukvårdsupplysning (ej corona): 1177 • LARM: 112

[NY] Information om kistlagda stoft. Begravningshuvudmannen måste ha kännedom om den avlidna är konstaterad smittad eller misstänkt smittad av covid-19. För att underlätta hanteringen har Fonus och SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund, tagit fram en symbol i form av en blå droppe att fästa på kistkortet vid kistläggningen. Se symbolen till vänster. 
Eftersom inte alla begravningsbyråer tillhör någon av organisationerna ovan rekommenderar vi att samtliga begravningshuvudmän stämmer av med respektive begravningsbyrå hur de avser informera om misstänkta och konstaterat smittade stoft.

[NY] Huvudregeln för gravsättning eller kremering av stoft är att det ska ske så snart som möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Det gäller även nu under Coronaepidemin. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett separat dokument om anstånd avseende coronaviruset.  Grundläggande information om anstånd finner ni här.

[NY] Frågor och svar framtagen av Kyrkokansliet, SKAO och SKKF. Man berättar här specifikt om begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan i samband med omhändertagande av stoft som är smittat med coronavirus.

[NY] Region Stockholm har uppdaterat sin Instruktion för omhändertagande av personer, som har konstaterad eller misstänkt covid-19, som avlider på sjukhus, vårdinrättning, i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus” till version 2, 2020-03-26. Denna instruktion innebär bl.a att ”Den avlidnes kropp ska som regel inte behandlas som smittförande. Basala hygienrutiner ska följas. Vid risk för stänk mot ansiktet av kroppsvätskor ska stänkskydd användas.” Detta medför att bisättningssäck ej behöver användas enligt verkställighetsbeslut 2020-03-25.

Folkhälsomyndighetens samlade sida avseende Covid-19 och dokument avseende hantering av bekräftade fall av avlidna, ver 4, 2020-03-19.

[UPPDATERAD] SKAO informerar på Svenska kyrkans internwebb.
Arbetsmiljöverket har information för främst arbetsgivare.
Krisinformation har samlad information från olika myndigheter.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har samlat information om sitta arbete.
Tidningen Arbetsliv med information om bland annat hur man ska ska förfara vid smitta.
Jourhavande präst hos Svenska kyrkan kan nås på två sätt:
dels via en chatt här,
dels – vid akuta fall – via larmnumret 112.

[NY] Region Stockholm har skapat ett webb-baserat självtest för den som misstänker sig vara smittad med coronaviruset. NB: Ta detta test med en nypa salt, då det i sina delar bygger på subjektiva uppskattningar.
• Känner du dig osäker och vill prata med någon, ring 113 13.
• Vid svårare fall: ring 1177 eller larma SOS på nummer 112.

Regeringen fattade den 11 mars 2020 beslut om att bland annat införa begränsningar i hur många som maximalt får samlas vid enskilda aktiviteter. Alla uppmanas att hålla sig uppdaterad kring, och följa den tillfälliga lagstiftningen som finns på alla relevanta områden. Observera att även aktuella reserekommendationer finns på regeringens webbplats (UD). Läs mer här.

(Uppdaterad 2020-03-28)