Ändrad hantering av krematorieavfall som innehåller kvicksilver

Från och med 28 februari 2023 kommer den dispens som Fortum Waste Solutions har fått av Naturvårdsverket för deponi av krematorieavfall att upphöra.
Det medför att krematorieavfall där innehållet överskrider 0,1 viktprocent kvicksilver inte får deponeras hos Fortum utan måste skickas till saltgruvor i Tyskland för underjordiskt slutligt förvar.

För att avfallet ska godkännas för slutligt förvar i saltgruvorna måste det emballeras enligt speciella rutiner, se följande länkar: Information från Fortum och Förpackningsinstruktion.
Material för att emballera avfallet korrekt kommer gå att köpa via Fortum. Avfall som INTE är emballerat enligt nya rutiner måste vara Fortum till handa innan 28 februari 2023.
Presentation från SKKF:s informationsträff 2023-01-17 inkl kontaktuppgifter för anskaffande av material. Ny PRISLISTA från Fortum.