Säker gravgrävning

Lagar, praktik och etik Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning  utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. Mål: Att ge fördjupad inblick i och […]

Lagar, praktik och etik
Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning  utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler.

Målgrupp:
Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare, grävmaskinister (både egna anställda och inhyrda), samt förmän och arbetsledare.

Tid & plats
9 februari – Trollhättan
2 mars – Uppsala
13 april – Skellefteå

 

Skötselplaner för kyrkogården

Varje kyrkogård ska idag ha en upprättad skötselplan. Skötselplanen beskriver hur kyrkogården och dess ingående delar ska skötas och underhållas. Genom skötselplanen garanteras att kyrkogården och dess olika ytor och delar bevaras för framtida generationer. En skötselplan är ett grundläggande dokument för att en långsiktig skötsel utförs på rätt sätt för att bevara kyrkogårdens historia, […]

Varje kyrkogård ska idag ha en upprättad skötselplan. Skötselplanen beskriver hur kyrkogården och dess ingående delar ska skötas och underhållas. Genom skötselplanen garanteras att kyrkogården och dess olika ytor och delar bevaras för framtida generationer. En skötselplan är ett grundläggande dokument för att en långsiktig skötsel utförs på rätt sätt för att bevara kyrkogårdens historia, utseende och en ekonomisk livslängd på förekommande ytor och utrustning. I kursen går vi igenom vilka delar som ska finnas i en skötselplan. Hur de ska beskrivas utifrån vilka skötsel- och underhållsinsatser som krävs. Olika exempel på skötselplaner presenteras. Hur upprättandet ska genomföras och andra praktiska frågor. Hur uppföljning och framtida dokumentation ska genomföras för ett ”levande dokument”.

Mål:
Att ge insikt och kunskap om olika slag av skötselplaner. Ge praktiska anvisningar om hur skötselarbetet ska bedrivas för att avsedd kvalitet på kyrkogården ska uppnås. Anvisningar och exempel på hur kvalitetssäkringen kan göras genom dokumentation från de som arbetar med kyrkogårdens skötsel och underhåll.

Målgrupp:
Personal i arbetsledande ställning samt förtroendevalda.

Tid & plats
10 mars – Hässleholm

 

Kyrkogårdens beskärning

Grundläggande beskärning av buskar, häckar, klätterväxter och träd. Växtligheten på kyrkogårdar är viktig.  Buskar, häckar, klätterväxter, perenner, utplanteringsväxter och träd utgör viktiga beståndsdelar och har olika sociala, tekniska, biologiska samt arkitektoniska funktioner.  För att bibehålla och utveckla dessa funktioner måste de skötas och underhållas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Denna kurs behandlar den […]

Grundläggande beskärning av buskar, häckar, klätterväxter och träd.
Växtligheten på kyrkogårdar är viktig.  Buskar, häckar, klätterväxter, perenner, utplanteringsväxter och träd utgör viktiga beståndsdelar och har olika sociala, tekniska, biologiska samt arkitektoniska funktioner.  För att bibehålla och utveckla dessa funktioner måste de skötas och underhållas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Denna kurs behandlar den viktiga beskärningen av växter och då främst de lövfällande och städsegröna växterna som finns runt om på våra kyrkogårdar. Det är betydelsefullt att du som ansvarar för kyrkogårdens skötsel har kunskaper om hur, när och varför vi beskär samt vilka redskap och hjälpmedel vi använder för de olika arbetena. Kursen kommer ingående att beskriva hur beskärning av buskar, häckar går till samt grundläggande beskärning av park- och prydnadsträd. Kursen kommer vidare att ge förslag på hur man ”rättar till” felaktigt beskurna växter där så är möjligt. Kläder och skor tas med för utomhusbruk då vi går ut och tittar på växtligheten i närheten (ej praktiska övningar).

Mål:
Att ge kunskaper om lämpliga beskärningsverktyg. Att ge förståelse hur växter reagerar på olika beskärningsingrepp. Att skapa förståelse för hur beskärningstidpunkten kan vara av betydelse. Att ge grundläggande kunskaper om hur olika växter beskärs på ett korrekt sätt. Att ge information om arbetsmiljö och säkerhet vid beskärningsarbeten.

Målgrupp:
Kyrkogårdspersonal och andra utemiljöarbetare.

Tid & plats
30 mars – Skellefteå

Perenner och prydnadsgräs på kyrkogården

Det finns många möjligheter att förnya kyrkogårdens estetiska gestaltning med perenner och prydnadsgräs i olika kombinationer. Både på grund av miljöskäl och för att få en längre blomningssäsong kan perenner utgöra ett alternativ till traditionella utplanteringsväxter i gravplanteringar. Med hjälp av perenna växter kan man försköna och pryda samtidigt som man underlättar skötseln av såväl enskilda […]

Det finns många möjligheter att förnya kyrkogårdens estetiska gestaltning med perenner och prydnadsgräs i olika kombinationer. Både på grund av miljöskäl och för att få en längre blomningssäsong kan perenner utgöra ett alternativ till traditionella utplanteringsväxter i gravplanteringar. Med hjälp av perenna växter kan man försköna och pryda samtidigt som man underlättar skötseln av såväl enskilda gravrabatter som askgravlundar och minneslundar. De olika årstiderna kan både förstärkas och förlängas. Kursen ger grundläggande kunskaper om perenner och prydnadsgräs, växtplats och användning, etablering och skötsel.

Mål
Att sprida kunskap och impulser till nytänkande om användning av perenner och prydnadsgräs på begravningsplatser.

Målgrupp
Kyrkogårdspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
Vår 2021

Att möta sorg och sörjande

Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer. Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktiga ämne. Även förtroendevalda kan med stor behållning delta i denna kurs för att få förståelse för verksamhetens innehåll. Det […]

Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer.

Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktiga ämne. Även förtroendevalda kan med stor behållning delta i denna kurs för att få förståelse för verksamhetens innehåll. Det är också ett område där man kan se förvaltningens vilja och förmåga att utveckla service- och kvalitetsandan.

Mål
Att ge insikt om den sörjandes situation och hur människor känner och upplever sorgen. Att ge psykologisk bakgrund samt praktiska råd för att få bättre styrka i kontakten med sörjande.

Målgrupp
Alla som arbetar inom begravningsverksamheten, såväl kyrkogårds- som expeditionspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
9 februari – Skellefteå
16 mars – Borlänge
20 april – Katrineholm

Organisation och ekonomi

För förtroendevalda och personal i ledande ställning är det nödvändigt att ha en tydlig organisation, fokus på begravningsverksamhetens/kyrkogårdsförvaltningens uppdrag och för en väl fungerande verksamhet krävs god kännedom om lagstiftning, förordningar och regelverk som styr verksamheten. Verksamheten kräver att de olika rollerna samverkar på ett gott sätt så att myndighetsutövningen följer uppdraget. Begravningsverksamhetens ekonomi påverkas av […]

För förtroendevalda och personal i ledande ställning är det nödvändigt att ha en tydlig organisation, fokus på begravningsverksamhetens/kyrkogårdsförvaltningens uppdrag och för en väl fungerande verksamhet krävs god kännedom om lagstiftning, förordningar och regelverk som styr verksamheten. Verksamheten kräver att de olika rollerna samverkar på ett gott sätt så att myndighetsutövningen följer uppdraget. Begravningsverksamhetens ekonomi påverkas av särkostnadsredovisningen och är särskilt viktig i myndighetsuppdraget. Kursen omfattar föreläsning som varvas med exempel från verkligheten och gruppövningar.

Mål
Att ge information och kunskap om organisation och delegation, lagar och förordningar, kundfokus samt möjligheter vid särkostnadsredovisning av delade personella och maskinella resurser.

Målgrupp
Förtroendevalda i kyrkoråd och utskott i medelstora och mindre församlingar samt för personal i ledande ställning som kyrkoherde, kyrkogårdschef, kanslichef/kamrer samt övrig personal som genom delegation från kyrkoråd/kyrkoherde har en ledande ställning i begravningsverksamheten.

Tid & plats
19 februari – Falun
19 mars – Växjö