Kremationsstatistik 2016

Kremation minskar både i och utanför krematorieorterna

Det kan man utläsa av årets kremationsstatistik som insamlats av Sveriges kyrkogårds och krematorieförbunds, SKKF, kansli.

Av statistiken framgår även att på orter med eget krematorium minskade kremations-frekvensen med 1,3 procentenheter till 83,4 procent. Samtidigt minskade kremations-frekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium med 0,3 procentenheter jämfört med 2015 till 78,6 procent.  Under de senaste åren har ändå kremationsfrekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium ökat varje år, förutom 2012 och nu 2016. Ökningen är ca 1,25 procentenheter i snitt per år under de senaste 10 åren.

Av de totalt 73344 kremationer som genomfördes 2016 utfördes 56,8 procent för huvudmän utan eget krematorium. Detta betyder att de svenska krematorierna har fler uppdragskremationer än kremationer av egna församlings- eller pastoratsbor, ett förhållande som gäller sedan 2007.

Andelen kremationer som genomfördes i krematorier med rökgasrening fortsätter att öka.  Sedan 2015 genomförs alla dvs 100 % av kremationerna i krematorier med komplett rökgasrening eller selenampull.

Kartan redovisar förhållandet som gällde i mars 2016.  Under 2016 har inget krematorium stängt så fortfarande finns 59 krematorier i Sverige. Samtliga krematorier i landet har rökgasrening i någon form. Det stora flertalet, 45 st, har dock rökgasrening enligt pulvermetoden.

Under 2013 genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Naturvårdsverket, en beräkning av kvicksilverutsläppen från Svenska krematorier från 1980 och fram till och med 2012. Man kom då fram till att totala utsläppet av kvicksilver 2012 var 42 kg. Då räknade man inte in krematorier som använder selenampull. Med samma beräkningsmetod beräknades kvicksilverutsläppen 2016 vara ca 23 kg. Räknas även in de krematorier som använder selenampull så beräknas det totala utsläppet av kvicksilver till ca 11 kg under 2015 eller ca 0,15 g per kremation.