Branschförbundet för begravningsverksamhet i Sverige

1983 fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn. Dessförinnan var namnet Svenska Eldbegängelseföreningen vars historia börjar redan 1882. Utvecklingen av förbundet som en bred, politiskt och konfessionellt obunden branschorganisation står i centrum då förbundet nu utvecklas vidare.

Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är viktiga frågor för förbundet.

SKKF främjar med sin uttalade position som en politisk och religiöst obunden organisation en god begravningsverksamhet och en positiv utveckling av olika gravskick från olika etiska, etniska, religiösa, ekologiska och ekonomiska utgångspunkter.

Medlemmar i förbundet är huvudmän för begravningsverksamheten och begravningsregioner. Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av styrelsen. Chefstjänsteman är verkställande direktören.

Organisationer och företag som samverkar med SKKF är Stiftelsen IGNIS och IGNIS Försäkringsförening. Båda organisationerna har djup förankring i eldbegängelsens historia. Samverkan med dessa organisationer innebär att SKKF förfogar över en bred kompetens inom hela begravningsbranschen.

SKKF har också ett nära samarbete med Svenska kyrkans kyrkostyrelse, Svenska kyrkans arbetagivarorganisation, berörda kyrkogårdsförvaltningar, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges krematoriepersonal, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Fonus, Sveriges Lantbruksuniversitet, olika branschorganisationer och de fackliga organisationerna inom branschen. Även internationellt har SKKF ett stort kontaktnät. Förbundet är representerade i styrelsen i det Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier. SKKF är också medlem i ICF, International Cremation Federation,

SKKF och de samverkande organisationerna har sitt huvudkontor på Sveavägen 116 i Stockholm.