Krematorieverksamheten

Återvinning av metall från kremation

Utbetalning till Allmänna arvsfonden

Fönix Miljö AB har sedan hösten 2016 ett ramavtal med Svenska kyrkan avseende metallåtervinning av metallerna från krematorieprocessen, se nedan. Avstämnimngen av vad som ska tillfalla Allmänna arvsfonden är nu klar för perioden oktober 2016 till och med år 2017. Allmänna arvsfonden kommer tilldelas 67 796 683:-. Läs meddelande från Fönix Miljö AB här och ta del av fördelningen mellan de 54 krematorierna här.  
 

Ramavtalet

Kyrkokansliet i Uppsala tecknade sommaren 2016 ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 etablerade företaget verksamhet i Sverige.  
Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:
Åge H. Matre

Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

 

Initiativet från 2010 avseende återvinning av metaller i krematoriet

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF), Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK), Föreningen Sveriges KrematoriePersonal (FSKP) och Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) önskade att Kulturdepartementet initierar en översyn av 5 kap. 6 § begravningslagen i syfte att möjliggöra återvinning av metaller efter kremering av avlidna.
Klicka här för att läsa skrivelsen till kulturdepartementet.

 

KrematoriestatistikAntalet kremationer och frekvensen ökar även 2018

Under 2018 ökade antalet kremationer för andra året i rad, efter en liten nedgång under 2016. Ökningen var 925 och totalt genomfördes 75 669 kremationer under 2018. Kremationsfrekvensen 2018 för hela riket var 82,1 procent vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2017. Kremationsfrekvensen har nu under de två senaste åren ökat med 1,5 procentenheter.
Antalet avlidna ökade med 213 personer till 92 185. Det är nu fjärde året i rad som antalet avlidna ökar. Det kan man utläsa av årets kremationsstatistik som insamlats av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF, kansli. Av statistiken framgår även att på orter med eget krematorium ökade kremationsfrekvensen med 0,5 procentenheter till 84,8 procent. Samtidigt ökade frekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium med 1,1 procentenheter jämfört med 2017 till 80,2 procent. Läs mer här och ta del av hela statistiken nedan.  

Kremationsstatistik 2018
Kremationsstatistik 2017
Kremationsstatistik 2016

Kremationsstatistik 2015
Kremationsstatistik 2014
Kremationsstatistik 2013
Kremationsstatistik 2012
Kremationsstatistik 2011
Kremationsstatistik 2010
Kremationsstatistik 2009
 

 

Övrigt om krematorieverksamheten

Fossilfri drift av krematorieugnar 2023?

Ett av målen som SKKF uttalade i krematorieutredning 2017 var en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Som ett steg på vägen för detta mål tillsattes en utredning av seende stödbränsle för krematorieugnarna. Denna utredning fick von Stedingk Kommunikation i uppdrag att utföra. Läs utredningen här.

Ugnsmått och maxvikt

SKKF har samlat in uppgifter om maxstorlek och maxvikt på kistor som landets krematorium kan ta emot.
Klicka här för uppgifter om krematoriernas vikt- och måttbegränsningar.

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.
 

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.  

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs mer här

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/