Clearingtaxor

När en annan huvudman utför tjänsten

De tjänster som ska tillhandahållas dödsboet utan kostnad kan under vissa förutsättningar tillhandahållas av annan huvudman än den på hemorten om den avlidne kan beredas gravplats där. Den huvudman som utför tjänsterna har i sådant fall rätt till ersättning av huvudmannen för begravningsverksamheten på den avlidnes hemort. Ersättningen ska betalas med ett belopp för varje tjänst. Kammarkollegiet fastställer varje år de olika beloppen för den så kallade clearingen i begravningsverksamheten.
Klicka här för att se den aktuella clearingtaxan.

Rekommendation om begravningsclearing, maj 2011

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har utrett hur clearingbestämmelserna i begravningslagen bör tolkas och hur tillämpningen ska ske i praktiken. Utredningen har resulterat i en gemensam rekommendation.
Klicka här för att ta del av rekommendationen.